การลงนามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัย และ PMH

สรรพคุณของกระชายขาว
August 10, 2021

การลงนามสัญญา

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บ.ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล(PMH)

ในผลงานวิจัยเรื่อง ‘กรรมวิธีการสกัดสารจากกระชายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ’ โดยมีนักวิจัยหลักคือ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ้างอิงจาก FB : facebook.com/iNT.Mahidol.University และ https://int.mahidol.ac.th/การลงนามสัญญาอนุญาติให้/