About us

ความเป็นมาของบริษัทจากจุดเริ่มต้นของแนวความคิด และความตั้งใจที่เหมือนกันในเรื่องของสมุนไพร จึงเกิดการก่อตั้งบริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิลขึ้นในปี 2562 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพร ทำให้เราต้องค้นคว้าและพัฒนาสารสกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสารสกัดสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ โดยเริ่มจากการคัดเลือกสถานที่ในการเพาะปลูก ต้องได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสม โดยเป็นการทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อด้วยการยกระดับกระบวนการสกัดจากห้องทดลองขนาดเล็กสู่การพัฒนาให้สามารถทำได้จริงในระดับอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งมีกระบวนการทดสอบความเป็นพิษและสามารถระบุปริมาณสารสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ของสมุนไพรชนิดนั้นได้ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้งานวิจัย และนวัตกรรมของนักวิจัยไทย


วิสัยทัศน์บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในปริมาณสูง

พันธกิจ  • จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีมาตรฐานยอมรับในระดับสากล เพื่อใช้ในการผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพ
  • สารสกัดที่ผลิตได้จะมีการควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีการส่งทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ เพื่อความปลอดภัยชองผู้บริโภค
  • เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสารสกัดสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงยา

PMH คือ ใคร??


PMH คือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีแนวทางในการดำเนินกิจการตามความตั้งใจในการนำสมุนไพรไทยมาสกัดด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานระดับสากลและมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการสกัด ตลอดจนการทดสอบความเป็นพิษรวมถึงสามารถระบุปริมาณสารสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้งานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยไทย นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Story ของ PMHบริษัทของเรามีที่มาจากความคิดเล็ก ๆ ของคนกลุ่มหนึ่งที่เล็งเห็นว่าสมุนไพรไทยมีดีมากกว่าที่เรารู้จักกันทั่วไป และสิ่งที่บดบัง ทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของงานวิจัยเหล่านี้ คือ การที่เราไม่สามารถนำงานวิจัยออกมาใช้ได้ในชีวิตจริง จึงเกิดเป็นคำพูดที่ว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นงานวิจัยด้านสมุนไพรและชีวิตจริงสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้เพียงแต่เราต้องหาสะพานที่จะเชื่อมต่อกันให้เจอ และนั่นก็คือเรา บริษัทของเราเปรียบเสมือนสะพานแห่งนั้นที่จะคอยเป็นทางผ่านและนำงานวิจัยเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพจากแปลงปลูกของเกษตรไทยให้มีมาตรฐานและเติบโตไปพร้อมกับเรา จนทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม จนเกิดเป็น ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย สู่การใช้ชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

จุดกำเนิดของ PMH

เกิดจากแนวคิดที่ต้องการจะต่อยอดงานวิจัยสมุนไพรต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการพัฒนาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับตลาดสารสกัดสนุนไพร


วัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients: API) ตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับใช้ในการผลิตอาหารเสริม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและยา รวมทั้งยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในแบรนด์ พีเอ็มเอช (PMH)


ทำไมถึงทำธุรกิจนี้ WHY?

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร” ทำให้พวกเราสนใจว่าธุรกิจอะไร ที่จะทำให้งานวิจัยกลายเป็นมนุษย์เดินดินที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ ประกอบกับกระแสการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ จึงทำพวกเราเล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยและตัดสินใจลงมือทำธุรกิจนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสมุนไพรเพราะเราอยากทำให้ สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล

อะไรคือแรงขับดัน
ให้เกิดธุรกิจนี้เนื่องจากสมุนไพรไทยมีประวัติการใช้งานมาอย่างยาวนาน ประกอบกับปัจจุบันยังคงมีการนำสมุนไพรไปใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งใช้แล้วได้ผลและไม่ได้ผล จึงทำให้เราเชื่อว่าต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในสมุนไพรไทยอย่างแน่นอน จึงทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและลบคำสบประมาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมุนไพรไทย เพราะเรายังมีความเชื่อว่าสมุนไพรไทยดีไม่แพ้สมุนไพรชาติใดในโลก ไม่ใช่ว่าของไทยเราไม่ดี แต่เราใช้สมุนไพรอย่างไม่ถูกวิธี ผลลัพธ์ที่ดีจึงไม่เกิดตามมา ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาและค้นคว้าเพื่อให้การใช้สมุนไพรนั้นเห็นผลจริง และดึงความเชื่อมั่นของคนไทยให้กลับมารักในสมุนไพรไทยอีกครั้งหนึ่ง